Selecteer een pagina

Voorwaarden opleidingen

ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDINGEN

Artikel 1. Diploma/Certificaat 
De opleidingen worden afgesloten met een officieel certificaat of een certificaat van deelname voor de behaalde (deel)kwalificatie(s).

Het lesgeld is exclusief examengelden. De examens behorende bij opleidingen van First Class Beauty Products worden afgenomen door First Class Beauty Products of Acuive voor het keuzedeelexamen Nagelstyliste MBO3

Daar waar First Class Beauty Products kosten voor examens heeft aangegeven draagt op verzoek First Class Beauty Products, of bij voorkeur de cursist zelf, zorg voor aanmelding van examens. De inning en afdracht wordt door de importeur en/of afnemende instantie verzorgd. Bij het behalen van het examen ontvangt de cursist een merk gebonden diploma of een branche erkend diploma (Acuive).

Artikel 2. Opleidingsduur en opleidingskosten
De opleidingsduur is per opleiding of cursus aangegeven op de website van First Class Beauty Products (www.firstclassbeautyproducts.nl) en/of in de opleidingsbrochure/workshop brochure van First Class Beauty Products.

De opleidingskosten bestaan uit lesgelden, kosten voor het lespakket. Naast lesgelden zijn mogelijk examengelden en overige kosten (zoals materiaal en boeken) verschuldigd. De lesgelden en overige kosten zijn per opleiding of specialisatiecursus aangegeven op de website van First Class Beauty Products en in de brochure.

Artikel 3. Betaalinformatie
First Class Beauty Products is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Door deze erkenning zijn de lesgelden vrijgesteld van B.T.W.

Betalingen dienen minimaal 1 week voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn. Bij te late betaling, zijn rente en kosten verschuldigd. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding totdat de achterstand inclusief rente en kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen.

Schorsing leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de cursist uitgaande van een normaal niet opgeschorte opleiding.

Artikel 4. Cursusplanning en overmacht
1. First Class Beauty Products behoudt zich het recht voor om bij over- of onderinschrijving van een opleiding of cursus op een later tijdstip (uiterlijk 6 maanden) een redelijk alternatief te bieden. De cursist zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 6 maanden kan aanvangen dan behoud First Class Beauty Products zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. Ingeschreven cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. First Class Beauty Products is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onderinschrijving.
2. First Class Beauty Products behoudt zich het recht om ten aanzien van cursussen en workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5. Inschrijving
1. Inschrijving voor een opleiding of cursus kan d.m.v. een papieren of digitaal inschrijfformulier of door acceptatie van een door First Class Beauty Products uitgebrachte offerte. Door ondertekening van het papieren inschrijfformulier of door verzending van het digitale inschrijfformulier verbindt u zich om de aangekruiste opleiding af te nemen en de verschuldigde opleidingskosten te betalen. Bij digitale inschrijving ontvangt u een bevestiging per email of per post. U heeft voor deze overeenkomst een bedenktijd van 14 werkdagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd via email of aangetekende brief. Indien een derde (bijvoorbeeld een werkgever of ouder) de opleidingskosten aan First Class Beauty Products gaat betalen dan dient deze derde de inschrijving mede te ondertekenen in gebreke waarvan de cursist zelf de opleidingskosten aan First Class Beauty Products verschuldigd blijft.
2. Inschrijfgeld
U zult hiervoor een factuur ontvangen. Deze factuur dient uiterlijk 8 dagen na dagtekening te zijn voldaan:
De aanbetaling voor een opleiding (meerdere dagen) bedraagt de waarde van het producten pakket.
De aanbetaling voor een cursus/workshop bedraagt (één dag of dagdeel) € 20,00
Bij inschrijving korter dan 7 dagen voor aanvang van de opleiding is geen inschrijfgeld van toepassing en dient het volledige factuurbedrag per omgaande te worden voldaan.

Artikel 6. Betaling
Voor het cursusgeld en/of het lespakket zult u een factuur ontvangen met aftrek van de aanbetaling. Deze factuur dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Bij inschrijving korter dan 7 dagen voor aanvang van de opleiding is dient het volledige factuurbedrag per omgaande te worden voldaan

Artikel 7. Annuleringsregeling
Vanaf de dag van de inschrijving voor een opleiding of workshop krijgt de cursist 14 werkdagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan de opleiding of workshop kosteloos worden geannuleerd door dit per e-mail door te geven (info@firstclassbeautyproducts.nl). Na deze 14 werkdagen is de onderstaande regeling van toepassing.

1. Annulering van de opleiding/workshop kan alleen geschieden per aangetekend schrijven of per e-mail (info@firstclassbeautyproducts.nl). Bij annulering tot 28 dagen voor de eerste lesdag is het inschrijfgeld aan First Class Beauty Products verschuldigd. Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is 20% van het lesgeld aan First Class Beauty Products verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is 50% van het lesgeld aan First Class Beauty Products verschuldigd. Bij beëindiging/niet verschijnen door de cursist na aanvang van de opleiding is 100% van het lesgeld aan First Class Beauty Products verschuldigd.
2. Bovenstaande regeling is niet van toepassing op opleidingen/workshops tot 4 dagdelen.
Inschrijvingen hiervoor kunnen niet worden geannuleerd, het hele bedrag blijft verschuldigd.
3. Alle restituties worden vanaf annuleringsdatum binnen 14 dagen voldaan.

Artikel 8. Boeken en lesmateriaal
First Class Beauty Products verstrekt boeken en lesmateriaal aan cursisten na ontvangst van betreffend bedrag welke vervolgens hun eigendom worden. Op lesmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van First Class Beauty Products geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren.

Artikel 9. Prijzen
Een en ander onder voorbehoud van drukfouten c.q. wijzigingen. First Class Beauty Products behoudt zich het recht om prijzen, inhoud van verpakkingen, kleuren te wijzigen en producten te vervangen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
First Class Beauty Products is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor het verkeerd gebruik van producten. Het gebruik van nagelstyling en/of visagie producten kan bij sommige personen een overgevoeligheidsreactie of allergie teweegbrengen zoals roodheid, jeuk, het ontstaan van blaasjes waarvoor wij geen aansprakelijkheid nemen. Stop in deze gevallen direct met het gebruik en stap eventueel over op een andere methode. Raadpleeg bovendien uw huisarts. Astma patiënten hebben grotere kans op overgevoeligheid. Bij zwangerschap dient u eerst uw huisarts te raadplegen.
First Class Beauty Products aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet behalen van rendementen of omzetten voortvloeiend uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.

Artikel 11. Advies
Het dragen van een mondkapje, nitril handschoenen evenals gebruik van een afzuigsysteem wordt geadviseerd tijdens het werken als nagelstyliste. Gebruiksaanwijzingen en waarschuwing op nagel- en visagieproducten goed lezen. Producten voor professioneel gebruik niet gebruiken op de huid en de gebruiksaanwijzingen naleven.

Artikel 12. Verwerking Persoonsgegevens

  1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

    Artikel 13. Verwerkersovereenkomst
  3. Voor alle afgenomen diensten bij First Class Beauty Products , geldt voor de betrokken klanten de Verwerkersovereenkomst, tenzij anders is overeengekomen.
  4. De Verwerkersovereenkomst kan opgevraagd worden bij First Class Beauty Products per telefoon, e-mail of regulier post; of gedownload worden vanaf onze website.
  5. First Class Beauty Products behoudt zich het recht voor deze overeenkomsten te wijzigen of aan te vullen.
  6. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van First Class Beauty Products of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel 14. Communicatie
Brieven, mails en andere berichten worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen beantwoord en in behandeling genomen. Indien een afhandeling langere tijd beslaat, zullen wij u hiervan binnen drie dagen op de hoogte stellen en een uiterlijke termijn benoemen.

Artikel 15. Klachten
1. First Class Beauty Products heeft een klachtenregistratie. Klachten kunnen uiterlijk 2 weken na het beëindigen van de gevolgde opleiding/workshop schriftelijk worden gericht aan:
First Class Beauty Products
T.a.v. V. Kingma
Franklinstraat 23
8921 ES Leeuwarden
Of per e-mail info@firstclassbeautyproducts.nl
2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten
3. Cursist kan, tot vier weken na ontvangst van de inhoudelijke reactie van First Class Beauty Products, schriftelijk in beroep gaan bij een door First Class Beauty Products aangewezen onafhankelijke derde, indien cursist zich niet kan verenigen met de inhoudelijke reactie van First Class Beauty Products. De contactgegevens van deze onafhankelijke derde zijn als volgt:
De heer Anjo Doornbos, kantoorhoudende te (8011 LD)
Zwolle aan de Eekwal 12. E-mail: doornbos@hanzeadvocaat.nl
4. Het oordeel van de in lid 3 van dit artikel genoemde onafhankelijke derde is bindend voor First Class Beauty Products. Eventuele consequenties van het oordeel van de onafhankelijke derde worden door First Class Beauty Products op korte termijn afgehandeld.
5. De klachtenprocedure van First Class Beauty Products is openbaar.
6. First Class Beauty Products zal ingediende klachten te allen tijde vertrouwelijk behandelen.
7. First Class Beauty Products zal ingediende klachten registreren en bewaren voor de duur van twee jaar.

Artikel 16. Vertrouwelijkheid
Alle informatie in vertrouwen gedeeld tijdens de lessen zullen in vertrouwen worden behandeld en mogen worden beroept onder geheimhoudingsplicht.